خرید سولفات آلومینیوم

خرید سولفات آلومینیوم ۱۷ درصد جهت تصفیه آب فاضلاب و کاربرد زاج در کاتالیست شیمیایی و خرید پودر آلوم و فروش سولفات آلومینیوم در کود کشاورزی .